Tiêu chí

  • Ứng dụng SDR vào nghiên cứu tính chất sóng vô tuyến, giao thức truyền thông không dây.
  • Cung cấp các thông tin, kiến thức, thử nghiệm liên quan đến SDR.
  • Chia sẻ các công cụ, hướng dẫn sử dụng, tài liệu,…. liên quan đến SDR.

Điều khoản

  • Mọi thử nghiệm tấn công không kiểm soát có thể là hành vi phạm luật, hãy thực hiện có trách nhiệm
  • Các nội dung bài viết sẽ được đánh giá và có thể bị loại bỏ nếu không phù hợp với một số tiêu chí đề ra. (đừng lo, chúng tôi sẽ xem xét :D)