Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p3

13/01/2018By phuocleSDR

Phần 1: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p1 Phần 2: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p2 Phần 3: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p3 Trong phần 3, tôi sẽ giới thiệu một số kỹ thuật phân tích tín hiệu được sử dụng trong lĩnh vực vô … Read More

Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p2

13/01/2018By phuocleSDR

Phần 1: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p1 Phần 2: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p2 Phần 3: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p3 Trong bài viết 2, tôi sẽ phân tích sơ đồ máy thu radio cơ bản và chuyển đổi sang phần mềm GNU … Read More

Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p1

29/12/2017By phuocleSDR

Phần 1: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p1 Phần 2: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p2 Phần 3: Sử dụng GNURadio trong điều khiển SDR – p3 Giới thiệu GNU Radio GNU Radio là một bộ công cụ mã nguồn mở được cung cấp miễn phí, nó cho phép … Read More

Tổng quan software defined radio (SDR)

07/04/2017By t17labSDR

SDR, software defined radio hoặc được gọi ngắn gọn là software radio đã trở thành mục tiêu phát triển của các ngành công nghiệp sử dụng sóng vô tuyến trong những năm gần đây. Nguồn gốc phát triển của SDR ngày nay là kết quả của một thời gian dài cải tiến các công nghệ lạc hậu ban đầu đến việc ứng dụng sức mạnh của các chip xử lý ngày nay.